top of page

ศรีเมืองยนต์ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 ครั้งที่ 2

อัปเดตเมื่อ 28 มี.ค. 2566

ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อสาธิตการใช้เครื่องจักรกลสำหรับการเตรียมดิน การปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต


ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ลานมันทรัพย์เจริญพืชผลหมู่ 10 ตำบลนาคายอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และให้บริการด้านเกษตรตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่รวมไปถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 180 รายเกษตรกรเป้าหมาย 180 รายเข้าเรียนรู้สถานีเรียนรู้โดยหมุนเวียนครบทั้ง 5 สถานีโดยเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถานีที่ 1 การปลูก การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ และการขอรับรองมาตรฐานออแกนิค โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4


สถานีที่ 2 การเชื่อมโยงการตลาดโดยบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัด


สถานีที่ 3 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดจงเจริญโซล่าเซลล์และห้างหุ้นส่วนจำกัด 88 โซล่าเซลล์


สถานีที่ 4 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดย กลุ่มอาสารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอตาลสุม


สถานีที่ 5 การใช้เครื่องจักรกลสำหรับการเตรียมดิน การปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดย หจก. ศรีเมืองยนต์ 1991 และ บริษัท รวมสินไทยแทรกเตอร์จำกัด


หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 ขอขอบคุณสำนักงานเกษตรจังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 ของเราได้มีส่วนร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ในครั้งนี้ด้วยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


#งานFieldDay_2566 #สาธิตโดรนการเกษตร #สาธิตแทรกเตอร์ #ศรีเมืองใหม่ #อุบลราชธานี #ตาลสุม

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page